הסכם רכישת מניות

לייעוץ משפטי התקשרו: 03-9020990

או השאירו פניה לקבלת שיחה חוזרת:

הסכם רכישת מניות בחברה פרטית (להבדיל מרכישת מניות של חברה ציבורית שנסחרת בבורסה), הינו הסכם מורכב, שמערב היבטים ותחומים משפטיים שונים ומגוונים, לרבות דיני חוזים, דיני חברות, דיני עבודה, דיני מס, דיני קניין רוחני, דיני תחרות והגבלים עסקיים, ועוד. לפיכך, חשוב לערוך את הסכם רכישת המניות בקפדנות רבה, ותוך שימת לב לכל היבטיו ופרטיו. 

נוכח עקרון הפרדת האישיות המשפטית שבין החברה לבעלי מניותיה, יש לקחת בחשבון שעצם השינוי במבנה הבעלות על מניות החברה איננו משנה את מערך ההתחייבויות והחובות של החברה, ההליכים המשפטיים והתביעות התלויות ועומדות שננקטים בשמה או נגדה, וההסכמים של החברה עם גורמים שונים, לרבות לקוחות, ספקים, עובדים, בנקים, חברות ביטוח, ועוד. לפיכך, רוכש המניות צריך לבדוק היטב מלכתחילה כדי לדעת מראש לאיזו חברה הוא בעצם נכנס כבעל מניות חדש.

כיצד נערכת עסקת רכישת מניות?

ניתן לבצע את עסקת רכישת המניות בדרכים שונות. למשל, ניתן לערוך אותה באמצעות מכירת מניות של בעל מניות קיים (כל המניות או רק חלק מהן), או על ידי הקצאת מניות חדשות לקונה. 

בנוסף, ניתן לערוך את עסקת רכישת המניות כעסקת מצגים או כעסקת AS IS.  עסקת מצגים הינה עסקה שכוללת בדיקת נאותות, באופן לפיו מוכר המניות מציג בפני הקונה מצגים ומסמכים שונים לגבי מצב החברה אותם הקונה רשאי לבדוק כדי להחליט האם הוא מעוניין בכלל ברכישת המניות או לאו. לעומת זאת, עסקת AS IS הינה עסקה שבה רוכש המניות מסכים לוותר על שלב בדיקת הנאותות, כך שהוא רוכש את המניות ללא מצגים, אם כי בתמורה לסכום נמוך יותר בדרך כלל מאשר בעסקת מצגים. 

בדרך כלל מקובל לערוך את עסקת רכישת המניות כעסקת מצגים, למרות שמדובר בעסקה יותר יקרה, וגם הרבה יותר ארוכה, מסובכת, ומורכבת. שכן, מטבע הדברים, רוב האנשים שרוכשים מניות בחברה מעוניינים לדעת לאיזו חברה בדיוק הם נכנסים, ולא לקנות "חתול בשק", על כל הסיכונים שכרוכים בכך. 

מהם השלבים של עסקת רכישת מניות?

רכישת מניות בדרך של עסקת מצגים איננה מתמצית אך ורק בעריכת הסכם רכישת מניות, אלא המדובר בתהליך מורכב שכולל  מספר שלבים שחשוב להכירם מראש, ולתכנן את התקדמות העסקה לפיהם. 

מדובר בתהליך שכולל בדרך כלל את השלבים הבאים: עריכת הסכם עקרונות, עריכת בדיקת נאותות, עריכת הסכם רכישת המניות המלא, ושלב השלמת העסקה.   

(1) עריכת הסכם עקרונות

הסכם עקרונות (Term Sheet), הינו הסכם בסיסי-ראשוני-מקדמי, אשר מסדיר באופן עקרוני ותמציתי את ההסכמות המסחריות והמשפטיות העקרוניות בין הצדדים לגבי אופן עריכת עסקת רכישת המניות, וזאת בטרם הצדדים יערכו ביניהם הסכם ארוך ומפורט יותר, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות.  

הסכמות אלו כוללות את קביעת הצדדים שמעורבים בעסקה ותנאיה הבסיסיים, כגון כמות וסוג המניות המוצעות לרכישה, סכום רכישת המניות, שווי החברה הנוכחי, מהם המצגים שיש לבחון לצורך השלמת העיסקה, ועוד.

(2) עריכת בדיקת הנאותות

בדיקת הנאותות (Due Diligence) משמשת לבדיקת כל המצגים של מוכר מניות החברה על ידי קונה המניות, על מנת לדעת לאיזו חברה הוא למעשה נכנס, ומהו מצבה העדכני והמדוייק. מדובר בבדיקה קריטית מאחר שבהתאם לתוצאותיה, יוחלט האם הצדדים בכלל ממשיכים בעסקה, ואם כן – באילו תנאים. 

לצורך ביצוע בדיקה זו, ב"כ קונה המניות שולח לב"כ מוכר המניות דרישה ארוכה ומפורטת להמצאת מידע, מסמכים, והסכמים שונים, ולרבות לגבי הסוגיות הבאות: 

 • התאגדות החברה; 
 • מבנה הון המניות של החברה; 
 • זכויות צד ג' על נכסי החברה (שיעבודים, עיקולים, ערבויות, הלוואות, ועוד); 
 • בעלי עניין, נושאי משרה, ועובדי החברה; 
 • נכסי המקרקעין והמטלטלין והקניין הרוחני של החברה; 
 • הסכמים והתקשרויות של החברה עם לקוחות, ספקים, בנקים ועוד;  
 • דו"חות כספיים של החברה; 
 • פוליסות ביטוח של החברה; 
 • שומות מס ומגעים מול רשויות המס; 
 • מגעים מול רשויות הממשלה הנוספות;  
 • הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם;  
 • ועוד. 

(3) עריכת הסכם רכישת המניות המלא והמפורט

ככל שבדיקת הנאותות הסתיימה בהצלחה ולהנחת דעתו של קונה המניות, ניתן להמשיך לשלב עריכת הסכם המניות המלא והמפורט. במסגרת שלב זה על הצדדים ובאי כוחם לנהל מו"מ ולהחליף ביניהן טיוטות שונות של ההסכם עד להגעה לנוסחו הסופי, אשר יכלול בעיקרו את הסעיפים שיפורטו בהמשך הדברים להלן. 

(4) עסקת השלמה

לאחר שהסכם רכישת המניות המלא והמפורט נחתם בין הצדדים בשעה טובה ומוצלחת, על הצדדים לבצע אותו בהתאם להוראות שמפורטות בו, ולרבות לצורך ביצוע תשלומי התמורה על ידי רוכש המניות ומסירת שטרי העברת המניות לידיו. 

מהם הסעיפים שנהוג לכלול בהסכם רכישת מניות?

יש לערוך כל הסכם מניות באופן עצמאי ובהתאם לנסיבותיו הספציפיות ומאפייניו, אולם בדרך כלל מקובל לכלול בהסכם זה את הסעיפים העיקריים הבאים:

 1. הצהרות מוכר המניות. מדובר בהצהרות שונות של מוכר המניות לגביו ולגבי מצב החברה, ולרבות לגבי מסמכי ההתאגדות שלה, מבנה הון המניות שלה, חשבונות בנק, נכסי החברה, חייבים וזכאים של החברה, חובות והתחייבויות החברה, דיווחים לרשויות, תשלומי מסים, הנהלת החשבונות של החברה, עובדי החברה, הליכים משפטיים שהחברה צד להם, ועוד. על מוכר המניות גם להצהיר באופן אישי שאין כל מניעה לפי כל דין ו/או הסכם למכירת מניותיו לקונה, והאם מכירת המניות על ידו מותנית בקבלת אישורים של צדדים שלישיים כלשהם.  
 2. הצהרות רוכש המניות. מדובר בהצהרות שונות של רוכש המניות לגבי היכולת הפיננסית שלו לרכוש את מניות החברה שהוצעו לו, ביצוע בדיקת הנאותות על ידו לפני חתימת הסכם רכישת המניות המלא, העדר מניעה לפי כל דין ו/או הסכם לרכישת המניות מהמוכר,  והאם רכישת המניות מבחינתו מותנית בקבלת אישורים של צדדים שלישיים כלשהם.  
 3. התמורה. פירוט סכום התמורה שרוכש המניות מתחייב לשלם למוכר המניות כנגד המניות שנמכרות לו, כולל הגדרת סוג המניות וכמותן. ככל שהתמורה איננה משולמת במלואה כבר במעמד חתימת ההסכם, יש לקבוע את הלו"ז לתשלומי התמורה, וכן לקבוע ששטרי העברת המניות, שייחתמו במעמד חתימת ההסכם, יוחזקו בנאמנות עד לתשלום מלוא התמורה. 
 4. הטלת מגבלות על ביצוע פעולות. התחייבות מוכר המניות שלא לבצע פעולות מסויימות בשלב שבין חתימת הסכם רכישת המניות ועד להשלמת העסקה, כגון פעולה או עסקה שחורגת ממהלך העסקים הרגיל של החברה, החלפת רו"ח של החברה, שינוי מהותי בתנאי העסקת עובדים, ועוד. 
 5. השלמת העסקה. קביעת מועד להשלמת העסקה שכולל את תשלום יתרת התמורה, העברת שטרי המניות לקונה, והתפטרות  הדירקטורים הנוכחיים של החברה. 
 6. מיסוי העסקה. מקובל לקבוע שכל צד ישא במסים שחלים עליו לפי כל דין בגין העסקה. סעיף 91 לפקודת מס הכנסה קובע את שיעור המס שיחול על רווח ההון ממכירת מניות החברה. נכון לשנת 2022, המס הינו בשיעור 25% לבעל מניות רגיל, או 30% לבעל מניות מהותי (קרי, בעל מניות שמחזיק בלפחות 10% ממניות החברה). 
 7. התחייבות לשיפוי. התחייבות מוכר המניות לשפות את קונה המניות בגין נזקים כספיים שייגרמו לו עקב אי דיוק מהותי שנפל בהצהרות ובמצגים שהוא מסר לו  במסגרת בדיקת הנאותות.
 8. סודיות ואי תחרות. התחייבות הצדדים  לשמור בסודיות מוחלטת ללא הגבלה בזמן על כל מידע, מקצועי, פיננסי ושיווקי שנוגע לחברה ולהסכם רכישת המניות, למעט במקרים שבהם מוטלת עליהם חובת גילוי כדין, והתחייבות מוכר המניות שלא להתחרות בחברה למשך תקופה מסויימת.  

התייעצו עם משרדנו

אנו במשרד עורכי דין שמעוני-אוחיון מזמינים אתכם/ן לשיחת ייעוץ ראשונית טלפונית עם עורך דין מומחה בנושא הסכם רכישת מניות. בכל שאלה, ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני ישיר, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה לקבלת שיחה חוזרת.

מאמר זה נכתב על ידי עו"ד שחר שמעוני, שותף בכיר במשרד שמעוני – אוחיון. עו"ד שמעוני מתמחה בדיני חברות ודיני חוזים, ומייצג הן חברות, הן מייסדים והן משקיעים. ניתן לפנות לעו"ד שמעוני באמצעות דואר אלקטרוני shachar@soc-law.co.il. 

לייעוץ משפטי התקשרו: 03-9020990

או השאירו פניה לקבלת שיחה חוזרת:

תחומי התמחות בנדל"ן
אודות משרדנו

ברוכים הבאים למשרד עורכי דין שמעוני-אוחיון.

המשרד מתמחה ב-3 תחומי ליבה: