הסכם שותפות עסקית

לייעוץ משפטי התקשרו: 03-9020990

או השאירו פניה לקבלת שיחה חוזרת:

מהי שותפות עסקית?

שותפות עסקית הינה סוג של התאגדות של מספר אנשים יחדיו לשם ניהול עסק למטרת הפקת רווחים, ושלא במסגרת חברה בע"מ.

לשותפות עסקית אין אישיות משפטית עצמאית משלה אשר נפרדת מהאישיות המשפטית של השותפים בה. כתוצאה מכך, השותפים חבים באופן אישי לכל חובות השותפות, וזכאים באופן אישי לרווחיה. זאת, בשונה מחברה בע"מ, שלה יש אישיות משפטית נפרדת משלה, ועל כן בעלי המניות שלה אינם נושאים באחריות אישית לחובותיה (אא"כ הם חתמו על ערבות אישית לחובות החברה), ואינם זכאים באופן אישי לרווחיה (אם כי הם יכולים לקבל את רווחיה באמצעות חלוקת דיבידנד, ובכפוף לתשלום מס). 

הנושים של השותפים יכולים, איפוא, לתבוע כל שותף בה באופן אישי בגין חובות השותפות כלפיו, ואילו רווחי השותפות נזקפים ישירות לזכות כל שותף בה, לפי חלקו היחסי בשותפות, בגינם עליו לשלם מס הכנסה לפי הכנסה מעסק, ובהתאם לשיעור המס השולי שלו.  

האם יש חובה לרשום שותפות עסקית?

החוק המרכזי שחולש על תחום השותפויות הינו פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975.

סעיף 4 לפקודת השותפויות קובע כי יש לרשום ברשם השותפויות כל שותפות שהוקמה לשם ניהול עסק, למעט שותפות חקלאית לעיבוד אדמה, וזאת תוך חודש ממועד הקמתה בפועל, וכי אי ביצוע הרישום אף כרוך בהטלת קנס בגין כל יום של אי רישום. יחד עם זאת, סעיף 6 לפקודה קובע כי אי רישום השותפות איננו מהווה תנאי לעצם קיומה בפועל ותוקפה המשפטי, כך השותפות יכולה להתקיים ולהתנהל בפועל גם בלעדיו

הסדר זה מבטא, איפוא, הבדל נוסף בין השותפות העסקית לחברה, מאחר שרישום החברה ברשם החברות מהווה תנאי לקיומה ותוקפה המשפטי, ועל כן היא איננה יכולה כלל להתקיים בלעדיו. אולם, בשל העלויות העודפות שכרוכות ברישום החברה וניהולה, ישנם שותפים שמעדיפים תחילה להתאגד כשותפות בלבד, למרות הסיכון שכרוך באחריותם האישית לחובות השותפות, ולעבור להתאגדות כחברה בע"מ רק לאחר שהפעילות העסקית של השותפות גדלה עם הזמן והצדיקה מעבר זה.

מהם הסוגים של שותפות עסקית?

קיימים שני סוגים של שותפות שניתן להקים בארץ: שותפות כללית ושותפות מוגבלת. 

שותפות כללית

הינה שותפות שבה כל אחד מהשותפים אחראי ללא הגבלה לכל חובות השותפות, ועל כן כל אחד מהשותפים בה נקרא "שותף כללי". מספר השותפים המקסימאלי הינו 20, חוץ משותפויות של עו"ד ורו"ח, שיכולות לכלול שותפים ללא כל מגבלה כמותית. 

שותפות מוגבלת

הינה שותפות שכוללת לפחות שותף כללי אחד, שנושא באחריות האישית לכל חובות השותפות ללא כל הגבלה, בעוד יתר השותפים נושאים באחריות האישית לחובות השותפות רק עד לגובה הסכום שהם השקיעו בשותפות בלבד, ועל כן הם מכונים "שותפים מוגבלים". 

מתי ולמה צריך לכרות הסכם שותפות עסקית?

ככלל, החובה לכרות הסכם שותפות חלה רק לגבי שותפות מוגבלת. 

כלומר, אין כל חובה לכרות הסכם שותפות כשמדובר בשותפות כללית. אולם, גם אין כל מניעה לכרות הסכם שותפות במקרה של שותפות כללית, והדבר אף מומלץ וחיוני, כדי להסדיר מראש ובהסכמה את כל הסוגיות השונות שכרוכות בניהול העסק, ואת מערכת היחסים המשפטית והעסקית בין השותפים, זכויותיהם וחובותיהם, וזאת תוך התחשבות במאפיינים הייחודים של השותפים ושל הפעילות העסקית של השותפות. 

הסכם השותפות נועד איפוא להבטיח ככל הניתן את התנהלות העסק למישרין, באופן יציב וקבוע, ללא מחלוקות מיותרות, ובכך להעניק לשותפים בהירות, ביטחון, ושקט נפשי. 

במילים אחרות, הסכם השותפות נועד ליצור תיאום ציפיות בין השותפים השונים כדי להעניק להם הגדרה ברורה מלכתחילה לגבי כיצד העסק אמור להתנהל לכל אורך מחזור חייו: שלב ההקמה, שלב הרצת העסק וניהולו השותף, ושלב פירוק העסק, במקרה הצורך. זו גם הסיבה מדוע כדאי לכרות את הסכם השותפות כבר בשלב תכנון העסק, ועוד לפני הקמתו בפועל, אולם כמובן שאין מניעה לכרות אותו  גם לאחר מכן, ולרבות בשלב שהעסק כבר התבסס. 

סיבה נוספת, ומשמעותית לא פחות, שבגינה מומלץ לערוך הסכם שותפות גם לגבי שותפות כללית, נובעת מהעובדה לפיה בהעדר הסכם שכזה, אשר כולל גם התניות על הוראות פקודת השותפויות שניתן להתנות עליהן במסגרת ההסכם, יחולו הוראות אלו באופן אוטומטי על השותפות כברירת מחדל.

חלק מהוראות אלו הינן הוראות מרחיקות לכת, כגון הוראות שקובעות שהשותפים אינם זכאים לשכר עבור עבודתם בעסקי השותפות; שום רוב של השותפים לא יוכל להרחיק שותף ממנה (גם אם הוא חטא ומעל); ניתן לפרק שותפות שהוקמה לתקופה לא מסויימת באמצעות הודעה בלבד של אחד השותפים, וכי כל שותפות תפורק עם מותו של אחד השותפים או הכרזתו כפושט רגל, ועוד.

לפיכך, וכדי להימנע מהחלת הוראות אלו על השותפות, חובה לערוך הסכם שותפות שיתנה עליהן באופן מפורש ויקבע הסדר אחר מהן. 

מהם הסעיפים שנהוג לכלול בהסכם שותפות עסקית?

כל שותפות רשאית לקבוע לעצמה את הוראות הסכם השותפות שייכרת בין השותפים בה. 

עם זאת, וכמו שמקובל לגבי הסכמים רבים אחרים, גם לגבי הסכם שותפות ישנם סעיפים שנהוג לכלול בו, או לפחות לתת עליהם את הדעת, ולהלן העיקריים שבהם:

 • מטרת השותפות. לשם מה הוקמה השותפות, ומה יהיו מאפייניו של העסק. 
 • תקופת השותפות. האם המדובר בשותפות שהוקמה לתקופה קצובה או לתקופה בלתי מוגבלת.
 • חלוקת אחוזי הבעלות. מה יהיה אחוז הבעלות של כל אחד מהשותפים בעסק.
 • מימון פעילות השותפות. באיזה אופן תמומן הפעילות העסקית של השותפות: הון עצמי של השותפים, הלוואות, גיוס כספים ממשקיעים, וכיו"ב. 
 • קבלת החלטות. באיזה רוב תתקבלנה החלטות השותפים לגבי העסק (רוב רגיל? פה אחד? תלוי בנושא ההחלטה?)
 • חלוקת תפקידים. מהם התפקיד והאחריות של כל אחד מהשותפים בעסק;  מה יהיה היקף המשרה של כל שותף בעסק, האם ומתי הוא יקבל שכר עבור עבודתו, ובאיזה היקף. 
 • חלוקת רווחים והפסדים. מתי וכיצד מחלקים את רווחי העסק והפסדיו בין השותפים, 
 • זכויות חתימה. מי יהיו בעלי זכות החתימה בשם השותפות ובאיזה אופן, ולרבות בחשבון הבנק של השותפות. 
 • יישוב סכסוכים. יש לקבוע מנגנונים ליישוב סכסוכים בין השותפים. למשל, האם ניתן יהיה למנות מגשר, או למנות בורר, ואם כן  האם הבורר יהיה כפוף לסדרי הדין ודיני הראיות?  בנוסף, ניתן להסכים על קביעת מנגנון  BAMBY  – Buy Me, Buy You, שמאפשר לכל אחד מהשותפים למסור לצד השני הצעה לרכוש את חלקו בעסק או למכור לצד השני את חלקו בעסק, בתמורה לסכום שנקוב בהצעה.
 • צירוף שותף. כיצד ובאילו תנאים ניתן לצרף שותף חדש לעסק. 
 • הרחקת שותף. כיצד ובאילו תנאים ניתן להרחיק שותף קיים מהעסק. באילו צעדים יש לנקוט כאשר ייבצר מאחד מהשותפים להמשיך ולמלא את תפקידו בעסק.
 • פרישת שותף. כיצד ובאיזה תנאים יהיה רשאי כל שותף לפרוש מהשותפות ולמכור את חלקו בעסק, כדי למנות כפיית שותף חדש בעסק שאיננו מקובל על יתר השותפים הקיימים. ניתן למשל לקבוע האם תינתן לכל אחד מהשותפים האחרים זכות קדימה במקרה כזה, וכיצד יוערך שווי החלק הנמכר. 
 • סיום השותפות. מתי ואיך מחליטים על פירוק השותפות, וכיצד יחולקו נכסיה במקרה כזה. הטלת חובות סודיות ואי תחרות לאחר פירוק השותפות. 

התייעצו עם משרדנו

אנו במשרד עורכי דין שמעוני-אוחיון מזמינים אתכם/ן לשיחת ייעוץ ראשונית טלפונית עם עורך דין מומחה בנושא הסכם שותפות עסקית. בכל שאלה, ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני ישיר, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה לקבלת שיחה חוזרת.

מאמר זה נכתב על ידי עו"ד שחר שמעוני, שותף בכיר במשרד שמעוני – אוחיון. עו"ד שמעוני מתמחה בדיני חברות ודיני חוזים, ומייצג הן חברות, הן מייסדים והן משקיעים. ניתן לפנות לעו"ד שמעוני באמצעות דואר אלקטרוני shachar@soc-law.co.il. 

לייעוץ משפטי התקשרו: 03-9020990

או השאירו פניה לקבלת שיחה חוזרת:

תחומי התמחות בנדל"ן
אודות משרדנו

ברוכים הבאים למשרד עורכי דין שמעוני-אוחיון.

המשרד מתמחה ב-3 תחומי ליבה: