הפרה יסודית של חוזה

לייעוץ משפטי התקשרו: 03-9020990

או השאירו פניה לקבלת שיחה חוזרת:

דיני החוזים בארץ מגדירים שני סוגים של הפרת חוזה: הפרת חוזה רגילה, והפרת חוזה יסודית, שהינה חמורה יותר. לאבחנה בין שני סוגי ההפרות הללו יש משמעות בעיקר בכל הקשור לאופן מימוש הזכות לביטול החוזה על ידי הצד הנפגע, 

ההגדרות של הפרת חוזה רגילה והפרת חוזה יסודית מופיעות בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, שמכונה בקיצור "חוק התרופות", וזאת כפי שיוסבר להלן. 

מהי הפרה רגילה של חוזה?

הפרה רגילה של חוזה הינה "מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה", כאמור בסעיף 1(א) לחוק התרופות. סעיף 1(ב) לחוק התרופות מוסיף וקובע כי "כל מקום שמדובר בחוק זה בהפרת חוזה – גם הפרת חיוב מחיוביו במשמע."

לצורך ההמחשה, נניח שאדם כלשהו חתם על חוזה שכירות לפיו הוא שוכר דירה מבעליה למשך תקופה של שנה, בתמורה לתשלום דמי שכירות בסך של 5,000 ₪, שישולמו למשכיר מדי חודש בחודשו ביום הראשון לכל חודש קלנדארי. השוכר שילם למשכיר את דמי השכירות במלואם ובמועדם במשך שלושה חודשים, אולם בחודש השכירות הרביעי הוא שילם אותם באיחור של יום אחד בלבד, קרי, ביום השני לחודש הקלנדארי, אך לאחר מכן הוא שב לשלם את דמי השכירות במועדם וכסדרם. 

בנסיבות אלו, איחור ביצוע התשלום של דמי השכירות ביום אחד בלבד ובאופן חד פעמי יסווג, קרוב לוודאי, כהפרה רגילה בלבד. 

מהי הפרה יסודית של חוזה?

הפרה יסודית של חוזה הינה "הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית. אולם, אם נקבעה בחוזה תניה גורפת שמגדירה את כל הפרות החוזה כהפרות יסודיות, אזי לא יהיה לה כל תוקף, למעט במקרה שבו מדובר בתניה שהייתה סבירה בעת כריתת החוזה. כך קובע סעיף 6 לחוק התרופות.

אם נחזור לדוגמא הקודמת של הפרת הסכם השכירות, אזי הפרה יסודית שלו תתרחש, למשל, כאשר השוכר חדל לחלוטין מלשלם למשכיר את דמי השכירות במשך תקופה ארוכה, או שהוא שילם לו רק חלק מזערי ממנה, אף זאת באיחור ניכר, וכיו"ב. 

בנסיבות אלו, סביר להניח שאם המשכיר היה יודע מלכתחילה שהשוכר לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום דמי השכירות במלואם ובמועדם, הוא כלל לא היה טורח להשכיר לו את הדירה, ועל כן ברור שהמדובר בהפרה יסודית. ואכן, ברוב הסכמי השכירות נהוג גם לקבוע שתנאי תשלום דמי השכירות הינו תנאי יסודי בהסכם, כך שהפרתו תיחשב אוטומטית כהפרה יסודית של ההסכם. 

מהי הנפקות של הפרה יסודית של חוזה?

חוק התרופות נחלץ לעזרתו של הצד הנפגע ומקנה לו שלוש אופציות להתמודדות והגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלו כאשר הצד האחר לחוזה הפר אותו: ביטול החוזה, אכיפת החוזה, וקבלת פיצויים. בשפה המשפטית, כל אחת מהאופציות הללו מכונה "תרופה" או "סעד". 

מטבע הדברים, הנפגע איננו יכול לבחור בו זמנית בסעד ביטול החוזה ובסעד אכיפת החוזה, אך הוא יכול לבחור בין צמד הסעדים של ביטול החוזה + קבלת פיצויים לבין צמד הסעדים של אכיפת החוזה + קבלת פיצויים. 

ההשלכות של ההבדל בין הפרה רגילה של חוזה לבין הפרה יסודית של חוזה באות לידי ביטוי בעיקר באופן לפיו הצד הנפגע רשאי לממש את זכותו לביטול החוזה במקרה של הפרתו, וזאת כאמור בסעיף 7 לחוק התרופות. 

אופן ביטול החוזה כאשר מדובר בהפרה רגילה שלו

כאשר מדובר בהפרה רגילה של חוזה, הצד הנפגע לא יהיה רשאי לבטל את החוזה באופן מיידי, אלא רק לאחר שהוא נתן לצד המפר הזדמנות/ארכה לתקן את ההפרה, אך הצד המפר לא טרח לתקן את ההפרה תוך זמן סביר לאחר מכן, למעט במקרה שבו ביטול החוזה היה בלתי צודק בהתחשב בנסיבות המקרה. עם זאת, הצד המפר יוכל לטעון שביטול החוזה הינו בלתי צודק רק אם התנגד לביטול תוך זמן סביר לאחר מתן הודעת הביטול.

מועד מתן ההודעה על ביטול החוזה לצד שביצע הפרה רגילה ולא טרח לתקן אותה יחול תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה .  אולם, אם ניתן להפריד את החוזה לחלקים נפרדים, והצד המפר הפר את אחד מחלקי החוזה הפרה רגילה, אזי הצד הנפגע יהיה רשאי לבטל רק את אותו חלק שהופר ולא את החוזה כולו. 

אופן ביטול החוזה כאשר מדובר בהפרה יסודית שלו

כאשר מדובר בהפרה יסודית של חוזה, הצד הנפגע יהיה רשאי להודיע לצד המפר על ביטול החוזה, וזאת ללא כל מתן ארכה לתיקון ההפרה לצד המפר, אלא אם כן החוזה ביניהם קובע אחרת או שהצד הנפגע החליט בכל זאת, לפי שיקול דעתו, לתת לצד המפר ארכה לתיקון ההפרה היסודית. בפסיקה אף נקבע שגם כאשר מדובר בהפרה יסודית, מומלץ  לתת לצד המפר "ארכת חסד" לתיקון ההפרה. 

מועד מתן ההודעה על ביטול החוזה לצד שביצע הפרה יסודית, ולא קיבל ארכה לתיקונה, יחול תוך זמן סביר לאחר שנודע לצד הנפגע על ההפרה היסודית. 

ככל שניתנה לצד המפר הפרה יסודית ארכה לתיקון החוזה, בין אם לפי לשון החוזה ובין אם לפי שיקול דעתו של הצד הנפגע, והצד המפר לא טרח לתקן אותה, אזי מועד מתן ההודעה על ביטול החוזה לצד המפר יחול תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה. 

אם ניתן להפריד את החוזה לחלקים נפרדים, והצד המפר הפר הפרה יסודית רק את אחד מחלקי החוזה, אזי הצד הנפגע יהיה רשאי לבטל את כל החוזה, ולא רק את החלק שהופר, וזאת לפי בחירתו. 

מהי הנפקות של ביטול החוזה עקב הפרתו?

בכל מצב שבו הצד הנפגע  הודיע לצד המפר על ביטול החוזה, וזאת בין בעקבות הפרה רגילה ובין בעקבות הפרה יסודית, חלה על כל אחד מהצדדים החובה להשיב לצד השני את מה שהוא כבר קיבל ממנו לפי החוזה. אם לא ניתן לבצע את ההשבה בפועל או שהיא בלתי סבירה, יש לשלם את שוויה הכספי. כך קובע סעיף 9 לחוק התרופות.  

בנוסף לסעד זה, שמכונה "סעד ההשבה", או "פיצויי השבה", הנפגע זכאי לדרוש מהצד המפר גם לשלם לו פיצויים בגין הנזקים השונים שנגרמו לו בשל הפרת החוזה, אם כי בתנאי שמדובר בנזקים שניתן היה לצפות מלכתחילה שהם יתרחשו עקב הפרת החוזה, וזאת לפי 10 לחוק התרופות. 

התייעצו עם משרדנו

אנו במשרד עורכי דין שמעוני-אוחיון מזמינים אתכם/ן לשיחת ייעוץ ראשונית טלפונית עם עורך דין מומחה בנושא דיני חוזים. בכל שאלה, ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני ישיר, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה לקבלת שיחה חוזרת.

מאמר זה נכתב על ידי עו"ד שחר שמעוני, שותף בכיר במשרד שמעוני – אוחיון. עו"ד שמעוני מתמחה בדיני חברות ודיני חוזים, ומייצג הן חברות, הן מייסדים והן משקיעים. ניתן לפנות לעו"ד שמעוני באמצעות דואר אלקטרוני shachar@soc-law.co.il. 

לייעוץ משפטי התקשרו: 03-9020990

או השאירו פניה לקבלת שיחה חוזרת:

תחומי התמחות בנדל"ן
אודות משרדנו

ברוכים הבאים למשרד עורכי דין שמעוני-אוחיון.

המשרד מתמחה ב-3 תחומי ליבה: