עורך דין פירוק חברה

לייעוץ משפטי התקשרו: 03-9020990

או השאירו פניה לקבלת שיחה חוזרת:

מהו פירוק חברה?

פירוק חברה הינו הליך שנועד להביא לסיום חיי החברה וחיסולה כאישיות משפטית נפרדת. 

להלן הסבר מטעם מחלקת המשפט המסחרי ודיני החברות של משרדנו.

הליכי פירוק החברה כוללים בעיקרם את כינוס נכסי החברה ומכירתם לכל המרבה במחיר, שימוש בכספי התמורה לפירעון חובות החברה (ככל שישנם כאלו), וחלוקת יתרת התמורה (ככל שנותרה כזו) לבעלי המניות של החברה. 

בעבר, ועד לכניסתו לתוקף של חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ביום 15.9.2019, הליכי הפירוק של החברות בארץ התנהלו לפי פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983. 

בעקבות כניסתו לתוקף של חוק חדלות הפרעון, השתנה המצב, כך שכיום, נכון לשנת 2022, הליכי פירוק החברות בארץ מתנהלים לפי חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 או לפי חוק החברות, תשנ"ט-1999, וזאת בהתאם למצב כושר הפרעון של החברה. כלומר, האם ביכולתה של החברה לשלם את חובותיה לנושיה או לאו.  

אם היקף החובות של החברה עולה על שווי נכסיה היא תוגדר כחברה חדלת פירעון, והליכי הפירוק שלה יתנהלו לפי חוק חדלות פירעון.

אם היקף החובות של החברה נמוך משווי נכסיה היא תוגדר כחברה סולבנטית, והליכי הפירוק שלה יתנהלו לפי חוק החברות.

פירוק חברה חדלת פירעון

הליכי הפירוק של חברה חדלת פירעון מתנהלים לפי חוק חדלות פירעון שכאמור נכנס לתוקף ביום 15.9.2019. 

הגשת בקשה למתן צו לפתיחת הליכים כנגד חברה חדלת פירעון

הליכי הפירוק של חברה חדלת פירעון מתחילים עם הגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים כנגד תאגיד בפני בית המשפט המחוזי.

בקשה זו יכולה להיות מוגשת ע"י 3 גורמים: החברה עצמה, נושה של החברה, או היועמ"ש לממשלה.

החברה רשאית להגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לגבי עצמה בתנאי שהיא נמצאת בחדלות פירעון (או שהצו יסייע למנוע את הגעתה לחדלות פירעון), וכן בתנאי שסך כל חובותיה עולה על 25,000 ₪.  

הנושה רשאי להגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לגבי החברה בתנאי שהוא הוכיח שהיא נמצאת במצב של חדלות פרעון, לפי אחת החזקות שמצויינות בסעיף 10 לחוק חדל"פ. לדוגמא, מדובר במצב שבו הנושה הגיש לחברה דרישת חוב שאינו שנוי במחלוקת בסך שעולה על 74,779 ₪ (נכון לשנת 2022), תוך התראה שאם החוב לא ישולם על ידי החברה, הוא יגיש נגדה בקשה למתן צו לפתיחת הליכים. 

ואילו היועמ"ש לממשלה רשאי להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים לגבי חברה אם הוא מצא שיש בכך עניין ציבור. 

מתן צו לפתיחת הליכים כנגד חברה חדלת פירעון

כל אדם שעלול להיפגע מהבקשה לצו פתיחת הליכים, רשאי להגיש התנגדות לבקשה בפני בית המשפט. 

לאחר הדיון בבקשה ובהתנגדות לה, על בית המשפט להחליט האם לקבל את הבקשה או לאו. 

אם בית המשפט החליט לקבל את הבקשה ולהורות על מתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פרעון, עליו גם להורות במסגרת צו זה האם הוא יינתן לשם פירוק החברה או למען הפעלת החברה לשם שיקומה הכלכלי. 

כדי שבית המשפט יורה על הפעלת החברה לשם שיקומה הכלכלי, עליו להשתכנע שכל התנאים המצטברים הבאים מתקיימים:  יש סיכוי סביר לשיקומה הכלכלי של החברה; אין חשש סביר שהפעלת החברה תפגע בנושים;  יש אמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת החברה. 

אם בית המשפט לא ישתכנע שכל התנאים המצטברים הללו אכן קיימים, הוא יורה על פירוק החברה, וימנה לה נאמן ליישום הליכי הפירוק. על הנאמן יהיה לפעול לכינוס ומכירת נכסי החברה, ופירעון חובותיה לנושים.  

פירוק חברה סולבנטית

הליכי הפירוק של חברה סולבנטית מתנהלים לפי חוק החברות. 

חוק החברות קובע שתי דרכים לפירוק חברה סולבנטית: פירוק בידי בית המשפט, ופירוק מרצון

פירוק מרצון של חברה סולבנטית (סעיפים 342כ"ד – 342מ"ז לחוק החברות) הינו פירוק שנעשה ביוזמת בעלי המניות של החברה, ומתנהל מחוץ לכתלי בית המשפט. הפירוק מרצון יכול להתבצע במסגרת הליך רגיל, או הליך מזורז כשמדובר בחברה שמוגדרת כ-"לא פעילה" (חברה ללא נכסים, חובות, הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהיא צד להם, והליכי אכיפה מנהליים כנגדה). 

פירוק בידי בית משפט של חברה סולבנטית (סעיפים 342ה – 342כ"ג לחוק החברות) מתנהל בבית המשפט המחוזי שהחברה רשומה באזור שיפוטו או שמקום עסקיה העיקרי או נכסיה נמצא בו, ובו נתמקד כמפורט להלן.

הגשת בקשה לפירוק חברה סולבנטית בפני בית המשפט

ישנם 3 גורמים שיכולים להגיש בקשה לפירוק חברה בפני בית המשפט: החברה, בעל מניות, או היועמ"ש לממשלה אם הוא סבר שמן הצדק והיושר שהחברה תפורק. 

כפי שניתן לשים לב, הנושים אינם נמנים על הגורמים שרשאים להגיש בקשה לפירוק חברה סולבנטית בידי בית משפט, מאחר שהאפשרות להגשת בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט מטעם הנושים אפשרית רק כשמדובר בחברה חדלת פרעון, שאז היא תוגש בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

כדי להגיש את הבקשה, עליה להתבסס על אחת מבין 3 עילות הפירוק המפורטות להלן (סעיף 342ו לחוק החברות):

  1. החברה קיבלה החלטה מיוחדת על פירוקה בידי בית המשפט.
  2. החברה לא התחילה בעסקיה בתוך שנה לאחר רישומה, או הפסיקה את עסקיה למשך שנה.
  3. בית המשפט מצא כי מן הצדק והיושר לפרק את החברה.

עילות הפירוק של חברה סולבנטית בידי בית המשפט דומות לעילות הפירוק שהיו קבועות בעבר בסעיף 257 לפקודת החברות, אשר בוטל, חוץ מעילת חדלות הפירעון. 

העילה העיקרית שנעשה בה שימוש בפועל הינה עילת הפירוק "מן הצדק ומן היושר", שמשמשת כמעין עילת סל שבית המשפט רשאי להשתמש בה במצבים שונים. המקרים הכי נפוצים שבהם נעשה שימוש בעילה זו הינם כאשר החברה נקלעה למבוי סתום שאינו מאפשר לה להמשיך ולנהל את עסקיה, או כאשר קיים סכסוך בין בעלי המניות שאינו ניתן לפתרון בדרך אחרת, לרבות באמצעות עילת הקיפוח לפי סעיף 191 לחוק החברות. 

סעיף 191 לחוק החברות קובע שכאשר החברה מנוהלת באופן שמקפח בעלי מניות שלה (שלרוב הינם בעלי מניות המיעוט, מטבע הדברים), אזי בית המשפט רשאי לתת הוראות להסרת הקיפוח לפי בקשת בעל המניות. 

עם זאת, בתי המשפט פסקו לא אחת שפירוק חברה מטעמי צדק ויושר ייעשה רק כסעד אחרון, ובתנאי שבית המשפט אכן השתכנע שאין דרך אחרת זולת הפירוק כדי להסיר את הקיפוח של בעלי המניות. 

בנוסף, ניתן להשתמש בעילת הפירוק "מן הצדק ומן היושר" כאשר הקמת החברה ו/או ניהולה נגועים בחוסר חוקיות, ובמקרה כזה בקשת הפירוק יכולה להיות מוגשת על ידי היועמ"ש לממשלה, כפי שצויין לעיל. 

מתן צו לפירוק חברה סולבנטית בפני בית המשפט

כל אדם שעלול להיפגע ממתן צו פירוק רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות לבקשה לצו פירוק.

לאחר הדיון בבקשה ובהתנגדות לה, על בית המשפט להחליט האם לקבל את הבקשה או לאו. 

אם בית המשפט ימצא שאכן הוכח קיומה של עילה לפירוק החברה, הוא רשאי להורות על מתן צו לפירוקה. 

עם מתן צו הפירוק יוקפאו (כמעט) כל ההליכים כנגד החברה, אא"כ בית המשפט יורה אחרת.  

בנוסף, בית המשפט ימנה נאמן ליישום הליכי הפירוק של החברה, שגם הוא יפעל לכינוס נכסי החברה, מכירתם, ופירעון חובות החברה לנושים באמצעות כספי התמורה עבור נכסי החברה. 

עם פירוק החברה וחיסולה, בין אם בהליך לפי חוק חדלות פירעון ובין אם בהליך לפי חוק החברות, החברה תחדל מלהתקיים, ולא ניתן יהיה עוד לנקוט בצעדים כלשהם עבורה או נגדה. 

התייעצו עם עורך פירוק חברה מטעם משרדנו

אנו במשרד עורכי דין שמעוני-אוחיון מזמינים אתכם/ן לשיחת ייעוץ ראשונית טלפונית. בכל שאלה, ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני ישיר, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה לקבלת שיחה חוזרת.

מאמר זה נכתב על ידי עו"ד שחר שמעוני, שותף בכיר במשרד שמעוני – אוחיון. עו"ד שמעוני מתמחה בדיני חברות ודיני חוזים, ומייצג הן חברות, הן מייסדים והן משקיעים. ניתן לפנות לעו"ד שמעוני באמצעות דואר אלקטרוני shachar@soc-law.co.il. 

לייעוץ משפטי התקשרו: 03-9020990

או השאירו פניה לקבלת שיחה חוזרת:

תחומי התמחות בנדל"ן
אודות משרדנו

ברוכים הבאים למשרד עורכי דין שמעוני-אוחיון.

המשרד מתמחה ב-3 תחומי ליבה: